Budowa teatru

Projekt pn. „Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku” – POIS.11.02.00-00-00-014/08 – był przedsięwzięciem realizowanym w ramach Działania 11.2 (Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym), Priorytetu XI (Kultura i dziedzictwo kulturowe), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Przedmiotem Projektu była budowa obiektu teatralnego w Gdańsku, w centrum Starego Miasta, który będzie pełnił funkcję siedziby instytucji kultury – Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, jedynego teatru szekspirowskiego w Polsce. Obiekt jest próbą powiązania Szkoły Fechtunku, powstałej w Gdańsku na początku XVII wieku i funkcjonującej przeszło 200 lat, z architekturą XXI wieku. Wielofunkcyjny budynek przeznaczony był do ćwiczeń i spotkań szermierczych, występów i pokazów, walk zwierząt i teatralnych przedstawień. Grały w nim często aktorskie trupy z Anglii, wystawiając Szekspirowskie dramaty.

Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego pozwoliła na wykreowanie wysokiej jakości prestiżowej oferty kulturalnej, która stała się wizytówką Miasta Gdańska, regionu i kraju. Profil działalności i oferta Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego nie powiela się z działalnością żadnego teatru na terenie Gdańska oraz kraju.

Celem ogólnym projektu było i jest wykorzystanie potencjału oferty kulturalnej o znaczeniu europejskim i światowym do zwiększenia atrakcyjności Miasta Gdańska, regionu i kraju oraz zapewnienie obszarowi miasta spójnego rozwoju społeczno-gospodarczego. W perspektywie długofalowej oczekuje się następujących korzyści, będących efektem realizacji Projektu:
– zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Miasta Gdańska, regionu i kraju,
– zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i lokalizacyjnej regionu,
– efektywna promocja twórczości Williama Szekspira i sztuki teatralnej,
– wykreowanie nowego produktu kulturowego na skale krajową i europejską,
– stworzenie nowych miejsc pracy związanych z poszerzoną ofertą kulturalną branży kultury, gastronomicznej i hotelarskiej,
– sprzyjanie rozwojowi funkcji metropolitalnych,
– wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze,
– wzrost liczby turystów związany z rozbudową oferty turystycznej,
– wzrost dochodów w regionie w sektorze turystyki,
– stworzenie instytucji o cechach centrotwórczych, ożywiającej i uatrakcyjniającej historyczne centrum Miasta Gdańska,
– poprawa wizerunku Miasta Gdańska poprzez stworzenie oferty kulturalnej na europejskim poziomie dla wymagających odbiorców.

Łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej (EFRR) dla Projektu wyniosła ponad 51,1 milionów złotych. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł ponad 93,8 mln zł.

Finansowanie wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją Projektu:
75% wydatków kwalifikowalnych pokryły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
25% wydatków kwalifikowalnych stanowi wkład własny Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i został pokryty w równych częściach po 12,5% z dotacji celowych dwóch organizatorów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Gminy Miasta Gdańska oraz Województwa Pomorskiego.

Umowę o dofinansowanie Projektu POIS.11.02.00-00-00-014/08-00 Gdański Teatr Szekspirowski zawarł
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 14 września 2009 r.

 

Więcej informacji na temat organizatora GTS – Gminy Miasta Gdańska:
770ed045593fcfb5333cadf6fb834f86

Więcej informacji na temat organizatora GTS – Województwa Pomorskiego:
1147da509ce6ad51550a7654257fb871

Więcej informacji na temat Instytucji Pośredniczącej:
ce6b812f332dababd2eaa1d62b77532a

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko:
323fa20755e6e95c3369d461c7e6600e

Więcej informacji na temat przetargów związanych z realizacją Projektu na stronie Inwestora Zastępczego:
96d3934f3a588bc1174e14827711947c