Majątek

BIP

Majątek GTS stanowią nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa stanowiące jego własność, w tym przekazane jako wkłady własne Organizatorów i Fundacji oraz nabyte przez GTS później.

Gdański Teatr Szekspirowski jest właścicielem budynku teatru przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 oraz przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na których zlokalizowany jest budynek teatru.

Majątek i przychody GTS służą jedynie realizacji jego celów statutowych.

GTS pokrywa koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Przychodami GTS są:

  • przychody z prowadzonej działalności,
  • przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  • dotacje z budżetu państwa,
  • dotacje podmiotowe i celowe,
  • środki przekazywane przez Fundację Theatrum Gedanense na podstawie Umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Gdański Teatr Szekspirowski,
  • środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
  • środki otrzymane z innych źródeł.

Organizatorzy przekazują GTS środki finansowe w formie dotacji:

  • podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,
  • celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  • celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXX/793/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2021 przyznano dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego dotację podmiotową w wysokości 
2 400 000,00
zł.

Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 347/XXVIII/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyjęty został budżet Województwa Pomorskiego na rok 2021. Zgodnie z zapisami uchwały dotacja podmiotowa z budżetu na 2021 rok dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wynosi 2 200 000,00 zł.

 


Budżet Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na 2021 r. wynosi:
4.600.000,00 zł., w tym:

– wysokość dotacji Miasta Gdańska 2.400.000,00

– wysokość dotacji Urzędu Marszałkowskiego 2.200.000,00

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

– Uchwała Nr XVIII/447/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku,

– Umowa z dnia 20 lutego 2008 zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim, Gminą Miasta Gdańsk i Fundacją Theatrum Gedanense (z późn. zm.),

Statut GTS .