Dostępność

Deklaracja dostępności

Gdański Teatr Szekspirowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://archiwum.teatrszekspirowski.pl/ oraz https://bilety.teatrszekspirowski.pl/ Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-23


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza  strona internetowa  jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Zdiagnozowano następujące nieprawidłowości:

 • niektóre posty mają nieczytelną strukturę – brakuje odpowiedniej ilości nagłówków (h2-h6) oraz podziału na akapity,
 • 1 lista wymaga uporządkowania (dotyczy strony www.bilety.teatrszekspirowski.pl),
 • 1 ramka wymaga oznaczenia (dotyczy strony www.bilety.teatrszekspirowski.pl),
 • linki wymagają opisania unikatowymi hasłami/tytułami,
 • cytaty zapisane są kursywą, a powinny być w cudzysłowie,
 • niektóre teksty napisane są zbyt skomplikowanym językiem i wymagają uproszczenia,
 • pliki video nie są opatrzone transkrypcją/audiodeskrypcją /tekstem alternatywnym oraz nie posiadają tłumaczenia na Polski Język Migowy,
 • brak mapy serwisu w poszczególnych zakładkach,
 • nie wszystkie elementy/zakładki strony pozwalają na nawigację za pomocą klawiatury.

Powyższe nieprawidłowości zostaną usunięte do końca 2020.

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla instytucji,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona została sprawdzona przy wykorzystaniu serwisu http://wave.webaim.org.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Magdaleną Hajdysz za pośrednictwem maila na adres: dostepnosc@teatrszekspirowski.pl. lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 691 082 277. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu ww. procedury możliwe jest złożenie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk

 

BUDYNEK TEATRU w całości dostępny jest dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Większość wejść dostępna jest bezpośrednio z poziomu chodnika/ulicy. Każda kondygnacja dostępna jest za pośrednictwem dźwigów osobowych, dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami (dalej OzN). W ramach ogólnodostępnych toalet przewidziano odpowiednio wyposażone sanitariaty.

 

CZĘŚĆ TEATRALNA dostępna jest poprzez ciąg pieszy zlokalizowany pomiędzy budynkiem teatru a murami zewnętrznymi. Główne wejście do teatru wyposażone jest w podwójne, dwuskrzydłowe drzwi, które przed wydarzeniami są otwarte na oścież. Wejście jest bez progów.

KASA GTS zlokalizowana jest w holu wejściowym, naprzeciwko głównego wejścia. Jej lada znajduje się na wysokości 120 cm.

WIDOWNIA dostępna jest z holu wejściowego poprzez zaprojektowany w centralnej części korytarz o nachylonej posadzce, bez progów. W budynku teatru w rejonie foyer znajdują się dwie windy, zapewniające osobom z niepełnosprawnościami dostęp na kondygnację podziemną, gdzie zlokalizowane są odpowiednio wyposażone toalety oraz szatnie, a także teatralny bar i dwie sale wystaw.

CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA (biura, garderoby dla artystów oraz Sala spotkań) dostępna jest bezpośrednio z dziedzińca teatru (zlokalizowanego na poziomie chodnika/ulicy), a dostęp do pomieszczeń użytkowych na poziomie +1 zapewnia dźwig osobowy. Biura oraz garderoby wyposażono w sanitariaty przystosowane dla OzN. Dodatkowo jedna z garderób indywidualnych na piętrze została zaprojektowana z uwzględnieniem wymagań dostępności dla OzN.

PRACOWNICY BIURA OBSŁUGI WIDZA w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, a także PRZEWODNICY oprowadzający po GTS, są przeszkoleni z obowiązujących zasad zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami, w tym pełnego szacunku, nienarzucającego sposobu oferowania niezbędnej pomocy oraz zapewnienia niezbędnej asysty. Wybrane wydarzenia organizowane przez GTS są tłumaczone na Polski Język Migowy oraz emitowane/prowadzone z napisami i/lub audiodeskrypcją.

 

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Cały rok / wejście od strony ul. Wojciecha Bogusławskiego – wejście główne oraz ok 20 metrów dalej wzdłuż muru teatru, po lewej stronie wejście dla osób poruszających się na wózku.

UWAGA!

Ulica Wojciecha Bogusławskiego, przy której zlokalizowany jest GTS, pokryta jest płaską kostką brukową, a chodnik znajdujący się przy budynku teatru ma brukowane poprzeczne pasy, co może stanowić utrudnienie dla osoby poruszającej się na wózku.

CO GDZIE JEST?

Poziom 2 – korytarze prowadzące do III poziomu galerii, wyjście na ścieżkę spacerową na murze, wejście na taras widokowy (wyłącznie ze ścieżki spacerowej)

Poziom 1 – foyer, toalety, korytarze prowadzące do II poziomu galerii

Poziom 0 – główne wejście do budynku, kasa, hol wejściowy, sklepik z pamiątkami

Poziom –1 – Sale Wystaw (mała i duża), kawiarnia teatralna, szatnie, toalety

 

GOŚCIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU
 • bilet ulgowy na wszystkie wydarzenia organizowane przez GTS (o ile jego cena nie jest niższa, niż 15 zł) przysługuje osobie z niepełnosprawnością, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji, a także asystentowi osoby z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
 • GTS nie dysponuje własnym wózkiem inwalidzkim
 • asysta może towarzyszyć gościowi podczas wizyty w GTS, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie
 • zwiedzanie GTS z przewodnikiem – osoby z niepełnosprawnościami ruchu mogą wziąć udział w zwiedzaniu teatru, na każdą kondygnację budynku można się dostać jedną z dwóch wind. Rekomendujemy wybranie się na zwiedzanie z osobą towarzyszącą/asystentem, lub o zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkową osobę ze strony GTS na 3 dni przed preferowanym terminem zwiedzania. Ułatwi to dołączanie do grupy na całym szlaku wycieczki.
GOŚCIE Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU LUB WZROKU
 • bilet ulgowy na wszystkie wydarzenia organizowane przez GTS (o ile jego cena nie jest niższa, niż 15 zł) przysługuje osobie z niepełnosprawnością, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji, a także asystentowi osoby z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
 • Zwiedzanie GTS z przewodnikiem – po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (min. 1 tydzień przed planowanym terminem) – zapewniamy tłumacza z polskim językiem migowym dla osób z niepełnosprawnością słuchu oraz audio-deskrypcję dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • asysta może towarzyszyć gościowi podczas wizyty w GTS, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami.
W związku z tym Gdański Teatr Szekspirowski dąży do przeprowadzenia corocznych audytów dostępności swoich stron. Niezależnie od tego GTS wykonał testy dostępności strony za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi.